Associaties

Oct 4, 2022, 5:28
Belgian Event Supplier Association (B.E.S.A.) is verheugd over uitspraak van Grondwettelijk Hof

Belgian Event Supplier Association (B.E.S.A.) is verheugd over uitspraak van Grondwettelijk Hof

27 mei 2019

Het Grondwettelijk Hof vernietigt een onverenigbaarheid uit de Wet Bewakingsondernemingen (art 61, 10° wet private en bijzondere veiligheid). Het verbod voor bewakingsagenten en bewakingsondernemingen om enerzijds in het uitgaansmilieu opdrachten uit te voeren, en anderzijds ook in alle andere bewakingsdomeinen, wordt vernietigd.

Erkende en vergunde bewakingsagenten en bewakingsondernemingen mogen terug zowel in het uitgaansmilieu bewakingsopdrachten uitvoeren, als in alle andere bewakingsdomeinen (evenementen, bewaking geldtransporten, …) optreden.

Zulke vernietiging van een wetsbepaling is relatief uitzonderlijk.

Deze actie, die in spoed werd voorbereid, vereiste destijds heel wat inspanningen.

We zijn daarom zeer verheugd te kunnen melden dat het Grondwettelijk Hof deze week besliste om onze argumentaties te volgen. De Beroepsvereniging van organisatoren en leveranciers van evenementen, waaronder diverse kleine en middelgrote bewakingsondernemingen, zag de vrijheid van ondernemen terug hersteld.

De overheid (FOD binnenlandse zaken en inspectiediensten) en alle betrokken partijen zijn bij dit arrest redelijkerwijze onmiddellijk gebonden. Alle andere niet-betrokken partijen zijn gebonden van af de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad.

Deze beslissing is voor BESA. een gelegenheid om rond de tafel te gaan zitten met alle betrokken partijen, om samen een gemeenschappelijke aanvaard consensus uit te werken. Het is immers steeds de bedoeling van BESA geweest om een dialoog tot stand te brengen waarbij ook de belangen van alle bewakingsondernemingen in rekening worden gebracht.

Historiek :

In april 2018 legde de Werkgroep Eventpeople Security van B.E.S.A. (Belgian Event Supplier Association) een aanvraag neer bij het Grondwettelijk Hof om bepaalde evenement-gerelateerde artikels van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid te vernietigen. Dit met als doel om de wet aan te passen aan de realiteit van de evenementensector.

Probleemstelling : discriminatie kleine en middelgrote bewakingsondernemingen die zowel in het Uitgaansmilieu als in andere domeinen, zoals het evenementenmilieu (bvb festivals) bewakingsopdrachten uitvoeren.

De Wet Bewakingsondernemingen heeft in 2017 een onverenigbaarheid ingevoerd tussen bewakingsopdrachten in het Uitgaansmilieu (cafés, bars, dancings, dansgelegenheden, …) en bewakingsopdrachten in andere bewakingsdomeinen. Onder die andere bewakingsdomeinen bevinden zich een ruim scala aan andere bewakingsopdrachten op evenementen, geldtransporten,…. Waaronder bijvoorbeeld ook festivals. Ondanks dat in realiteit diverse van die domeinen met het Uitgaansmilieu overlapten, en dat diverse van die domeinen door elkaar vloeiden, vooral met de vage sector van “Evenementen”, had de wet hier toch een onderscheid tussen gemaakt.

Daardoor was het verboden voor bewakingsagenten die in het Uitgaansmilieu bewakingsopdrachten vervulden om te opereren in alle andere bewakingsdomeinen, en vice versa. Vooral kleine en middelgrote bewakingsondernemingen waren daarvan het slachtoffer.

Zij waren ook niet betrokken in de besprekingen van de wetgeving. Ook hun beroepsvereniging werd niet betrokken. Enkel de grote bewakingsondernemingen, die via associaties werkten en daardoor toch in alle domeinen konden bewaken, waren betrokken, samen met hun specifieke beroepsvereniging.

In de praktijk bleek dat kleine en middelgrote bewakingsondernemingen en de individuele bewakingsagent daar nadelen van ondervonden.

Redenering Grondwettelijk Hof: strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel en niet-discriminatiebeginsel uit de Grondwet

De reden is vrij duidelijk : uit de wet blijkt dat de onverenigbaarheid tot doel had om de betrouwbaarheid te beschermen van de bewakingssector. Volgens de motivering uit de wetsvoorbereiding “zou” zijn gebleken dat ondernemingen en hun personeelsleden die actief zijn in het uitgaansmilieu, een aanzienlijk groter risico hebben op beïnvloeding vanwege criminele organisaties. De wetgever wou eveneens de reputatie beschermen van ondernemingen die op geen enkele wijze actief zijn in de bewakingsactiviteit « bewaking uitgaansmilieu », door te vermijden dat hun personeel actief is in de bewaking in het uitgaansmilieu, zonder dat die ondernemingen daarvan op de hoogte zijn.

Welnu met het invoeren van die onverenigbaarheid (verbod op het mogen voeren van bewakingsactiviteiten in uitgaansmilieu en in alle andere sectoren) wordt dat doel niet bereikt. Die onverenigbaarheid leidt er ook niet toe dat dit doel wordt bereikt. De onverenigbaarheid is ook niet redelijk verantwoord. Immers, ten eerste zijn er al talrijke opgelegde voorwaarden, en vergunningen opgelegd door de wet, die moeten verkregen worden, zowel in het algemeen, als voor elk specifiek bewakingsdomein. Bovendien moet sowieso controle uitgeoefend worden door de bewakingsondernemingen op hun bewakingsagenten. Nogmaals vereisen dat daarbovenop al op voorhand een onverenigbaarheid wordt opgelegd, en al bij voorbaat ontzeggen (verbieden dus) aan bewakingsagenten die in het Uitgaansmilieu werken, dat ze bewakingsopdrachten in andere domeinen mogen doen (of vice versa) is niet redelijk. En bereikt ook niet doel dat de wet wil bereiken.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt nu deze onverenigbaarheid ten voordele van bewakingsondernemingen en bewakingsagenten. Beide hernemen terug hun volledige vrijheid en bewakingsondernemingen en bewakingsagenten mogen terug hun bewakingsopdrachten hernemen in alle bewakingsdomeinen. Dus zowel in het uitgaansmilieu, als op evenementen, als in andere sectoren. Er is geen verbod en dus geen tussenschot meer tussen het uitgaansmilieu en alle andere sectoren.

Impact op bewakingsagenten en bewakingsdomeinen

Mits een bewakingsagent voldoet aan de wettelijke voorwaarden en vergunningen voor het bewakingsdomein waarin hij optreedt, mag hij optreden in elk bewakingsdomein waar hij voor vergund is en aan de wettelijke voorwaarden en erkenningen voldoet. Een bewakingsagent die in het Uitgaansmilieu actief is mag terug optreden in alle andere bewakingsdomeinen (gewapende transportbegeleiding, evenementen, …). En vice versa. Voortaan mogen bewakingsagenten in het uitgaansmilieu terug optreden op evenementen (onder meer festivals), bewaking geldtransporten, etc… en vice versa.

Dit lijkt ons een grote impact te zullen hebben op de sector, die intussen al verregaand aan het segmenteren was tussen Uitgaansmilieu enerzijds en alle andere domeinen anderzijds (met uitzondering dan van de grotere of complexere samenwerkingsverbanden die via associaties werkten).

Voor meer informatie verwijzen we naar de website https://www.b-esa.be/nl/werkgroepen/event-people-security en de werkgroep Eventpeople Security verantwoordelijke (welcome@b-esa.be)

Meer van BESA :