Algemene voorwaarden

Oct 21, 2021, 14:33

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’ genoemd) zijn van toepassing op elke inschrijving voor een abonnement via elektronische weg op de website www.eventnews.be (hierna de ‘Website’ genoemd). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Abonnementsovereenkomst die is afgesloten tussen de natuurlijke of rechtspersoon die het Abonnement heeft onderschreven (hierna de ‘Abonnee’ genoemd) en de firma LEO bvba, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Rue des Ixellois 1 te 4000 Luik (België) en die bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) geregistreerd staat onder het nummer 0476.836.558 (hierna ‘LEO’ genoemd). De Voorwaarden maken deel uit van contractueel geheel dat ook de Wettelijke bepalingen en het Privacybeleid omvat, die vermeld staan op de website www.eventews.be. Elke inschrijving op een Abonnement impliceert de aanvaarding van de Voorwaarden. De Voorwaarden hebben voorrang op elk ander document waarop de Abonnee zich zou kunnen beroepen.

2. Aanvaarding

De Abonnee erkent kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en deze vrijwillig te aanvaarden door het aanvinken van het hiervoor voorziene vakje. Door het abonnement te onderschrijven aanvaardt de Abonnee dus deze Algemene voorwaarden.

3. Wijzigingen

LEO behoudt het recht om de Voorwaarden op elk moment en op eenzijdige wijze te wijzigen. In geval van wijziging van de Voorwaarden, zijn de Voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de inschrijving voor het Abonnement nog steeds de voorwaarden die van toepassing zijn op het Abonnement, tenzij de Abonnee uitdrukkelijk de nieuwe Voorwaarden heeft aanvaard.

4. Aanbod

LEO biedt verschillende abonnementsformules aan waarvan de praktische modaliteiten worden toegelicht op de pagina ‘Abonneer u’ van de website www.eventnews.be.

5. Inschrijving en bewijs

De Abonnee begint met te bepalen op welk digitaal of printmedium hij zich wenst te abonneren. Daarna moet hij de gegevens leveren die noodzakelijk zijn voor het afsluiten van zijn Abonnementsovereenkomst. Deze Gegevens stellen LEO in staat om hem de dienst te verlenen waarop hij zich abonneert. LEO kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van fouten die de Abonnee maakt om het moment dat hij zijn gegevens invoert. Zoals aangegeven in punt 2, verklaart de Abonnee kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en deze onvoorwaardelijk te accepteren op het moment dat hij zich inschrijft voor zijn abonnement.
De databestanden die LEO bijhoudt en bewaart, of die voor zijn rekening worden bijgehouden of bewaard, en die de Gegevens bevatten die de Abonnees hebben gecommuniceerd, vormen de bewijzen van het Abonnement en de bestelling.

6. Reglement

De prijzen die vermeld staan op de website eventnews.be zijn uitgedrukt in euro en omvatten ook de eventuele verzendingskosten. De prijs die van toepassing is op een Abonnement is de prijs die van kracht is op het moment van de validering van het Abonnement. De betaling van een Abonnement wordt uitgevoerd via bankoverschrijving, binnen een termijn van 30 kalenderdagen volgend op de uitgifte van de factuur door LEO. In het kader van de inschrijving op zijn Abonnement, garandeert de Abonee aan LEO dat hij het recht heeft om zich in naam van het bedrijf dat hij vertegenwoordigt, te engageren.

7. Studenten

LEO voorziet voordelige tarieven voor het Belgische hoger onderwijs. Elke Abonnee die aanspraak maakt op deze categorie verbindt zich ertoe om op vraag van LEO de documenten te leveren die de status van student bewijzen.

8. Wijzigingen

Wanneer de Abonnee van (elektronisch) adres verandert na de inschrijving op zijn Abonnement, of wanneer andere gegevens met betrekking tot de Abonnee zijn gewijzigd na de inschrijving, verbindt de Abonnee zich ertoe deze veranderingen door te geven aan LEO. LEO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die voortkomen wanneer een verandering niet door de Abonnee wordt doorgegeven.

9. Toegang tot de diensten

Om toegang te krijgen tot de diensten die voorzien zijn in zijn Abonnement, moet de Abonnee het totale bedrag van zijn abonnement hebben betaald. Wanneer de Abonnee het bedrag van zijn abonnement niet betaalt binnen de termijn die is aangegeven in punt 7, behoudt LEO zich het recht om het Abonnement te annuleren na de Abonnee eerst in gebreke te hebben gesteld. Het gebrek aan betaling op de vervaldatum vanwege de Abonnee leidt tot de toepassing van een nalatigheidsinterest tegen het gangbare percentage, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verantwoordelijkheid van LEO kan niet worden aangesproken in geval van onderhoud, updates of de onderbreking van de toegang tot de elektronische inhoud die verband houdt met een Abonnement. De verantwoordelijkheid van LEO kan ook niet worden aangesproken in geval van een onderbreking van de toegang tot de elektronische inhoud die verband houdt met een Abonnement, als gevolg van een of meerdere oorzaken buiten zijn wil.

10. Levering en beëindiging

LEO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een vertraging of een leveringsfout buiten zijn wil. Zodus kan LEO niet verantwoordelijk worden gehouden bij een vertraging of een leveringsfout veroorzaakt door een staking (van de postdiensten), tekortkomingen binnen het distributienet, een geval van overmacht, et cetera. Wanneer het abonnement voor een bepaalde duur wordt aangegaan, dan wordt dit aan het einde van de voorziene periode stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Om af te zien van deze stilzwijgende verlenging, heeft de Abonnee het recht om zijn Abonnement te beëindigen via een e-mail naar het adres info@eventbox.be of via een aangetekende zending naar de maatschappelijke zetel van LEO (cf. punt 1). Het Abonnement zal dan worden stopgezet aan het einde van het lopende kalenderjaar, zonder dat de Abonnee aanspraak kan maken op enige terugbetaling.
De Abonnementen kunnen door LEO worden spotgezet mits voorafgaande kennisgeving in geval van wanbetaling of indien de Abonnee zijn verplichtingen in toepassing van de Voorwaarden en zijn Abonnement niet nakomt.

11. Herroeping

Het herroepingsrecht wordt toegekend aan de Abonnees die in Europa zijn gevestigd in de betekenis van artikel I.1 2° van het Wetboek van Economisch recht. Dit recht biedt de Abonnee de mogelijkheid zijn Abonnement in te trekken binnen een termijn van 14 dagen vanaf de inwerkingtreding van het Abonnement bij Abonnementen die enkel digitale diensten omvatten. Voor de fysieke abonnementen geldt dit recht gedurende 14 dagen na de fysieke inbezitneming van het tijdschrift.
De herroeping wordt uitgevoerd aan de hand van het model van wettelijke herroeping of door LEO een verklaring te bezorgen waarin de Abonnee de beslissing om het contract te herroepen toelicht. Deze verklaring van herroeping dient via e-mail verstuurd te worden naar info@eventnews.be of via post naar de maatschappelijke zetel van LEO (cf. punt 1). Wanneer de herroeping wordt uitgevoerd binnen de voorziene termijn, stuurt LEO de Abonnee een bewijs van de herroeping naar het e-mailadres dat door de Abonnee werd meegedeeld. LEO betaalt de Abonnee dan alle ontvangen betalingen terug, en dit binnen de wettelijke termijn. Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing op publicaties en tijdschriften die gratis of promotioneel worden verstuurd.

12. Benelux Event Awards

LEO organiseert elk jaar de Benelux Event Awards, een competitie voorbehouden voor de spelers uit de sector van de eventcommunicatie, die wordt afgesloten met een uitreikingsceremonie. Wanneer een Abonnee wenst deel te nemen aan deze competitie of aan de uitreikingsceremonie, dient hij zich te schikken naar de voorwaarden van deze competitie, zoals deze beschreven staan op www.bea-awards.be.

13. Intellectuele eigendom

De Website wordt beschermd door het auteursrecht, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van economisch recht. In toepassing van deze bepalingen, is LEO de enige eigenaar van de inhoud op de site, waarbij geen enkele publicatie mag gereproduceerd of nagebootst worden zonder voorafgaand geschreven akkoord van LEO. Elk gebruik dat als doel heeft om de inhoud waarvan LEO de enige eigenaar is, te kopiëren, dupliceren, reproduceren, verspreiden, verkopen, publiceren of exploiteren, gratis of tegen betaling, gedeeltelijk of volledig, is dan ook verboden.

14. Bescherming van de gegevens

De Abonnee verbindt zich ertoe zijn gegevens up-to-date houden. Hij staat in voor het beheer van zijn account, waarvoor hij de enige verantwoordelijke is. LEO is kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen die voortvloeien uit de tekortkomingen in verband met het bijhouden van zijn account door de Abonnee. Wanneer de Abonnee vaststelt dat zijn Gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in het Privacybeleid of wanneer er een inbreuk wordt gepleegd op de vertrouwelijkheid of de bescherming van zijn Gegevens, dan dient hij dit onmiddellijk aan LEO te melden. In dat geval zal LEO alles in het werk stellen om de vastgestelde problemen snel op te lossen.
LEO verbindt zich ertoe en verklaart dat de gegevens waarover het beschikt op loyale en wettige wijze werden verzameld, in overeenkomst met het doel zoals vastgesteld in het Privacybeleid. LEO verklaart ook dat de gegevens relevant zijn, dat ze niet buitensporig lang bewaard worden, dat ze toereikend zijn, en niet overdreven ten opzichte van het Abonnement.

15. Recht van de Abonnee

Conform het Privacybeleid, beschikt de Abonnee over een recht van verzet, een recht van toegang, een recht van verbetering en een recht van intrekking van de gegevens die hij aan LEO heeft meegedeeld. De bepalingen met betrekking tot de uitvoering van deze rechten worden toegelicht in het Privacybeleid van LEO.

16. Conformiteit

Wanneer één of meerdere punten van deze Voorwaarden ongeldig of niet toepasselijk wordt (worden) geacht, dan wordt (worden) het (ze) geïnterpreteerd en aangepast binnen de grenzen van het redelijke om dit (deze) geldig, uitvoerbaar en conform aan zijn (hun) initiële bedoeling te maken. Een dergelijke ongeldigheid of niet-toepasselijkheid heeft geen weerslag op de andere punten.

17. Recht en juridische bevoegdheid

De Abonnementen worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot een abonnement dat niet op minnelijke wijze opgelost kan worden, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik.