Privacy beleid

Oct 21, 2021, 14:36

Privacy beleid

1. Informatie betreffende eventnews.be

De website www.eventnews.be, gelinkt aan het magazine Experience, wordt beheerd door de bvba "LEO" (hierna " LEO " genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Rue des Ixellois 1 te 4000 Luik (België) en die bij de Kruispuntbank der Ondernemingen geregistreerd staat onder het nummer 0476.836.558.
LEO is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke Gegevens die aan hen worden meegedeeld.

2. Privacybeleid

Dit Privacybeleid garandeert de gebruikers en alle andere fysieke personen die een beroep willen doen op de diensten en publicaties uitgegeven door LEO (hierna de "Gebruikers" genoemd), dat hun persoonlijke gegevens (hierna de « Gegevens » genoemd) worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet" genoemd). Het Privacybeleid vormt samen met de Algemene voorwaarden en de Disclaimer een contractueel geheel.

3. Rechten van de gebruikers

De Gebruikers beschikken over de hierna aangeduide rechten om een controle uit te oefenen over hun Gegevens.
De Gebruikers kunnen LEO informatie vragen over de bewaarde Gegevens, het doel van deze bewaring, alsook het gebruik van de Gegevens. LEO verbindt zich ertoe om aanvragen van de Gebruiker te beantwoorden binnen een termijn van maximaal 45 dagen.
Verder hebben Gebruikers ook het recht om de Gegevens die ze hebben meegedeeld aan LEO te corrigeren of te verwijderen. In dit geval verbindt LEO zich ertoe om de ontvangen instructies te respecteren, en dit binnen een termijn van 1 maand, beginnende vanaf de ontvangst van het verzoek. De Gebruikers kunnen zich niet verzetten tegen de verwerking van gegevens die nodig is voor de uitvoering van een abonnementsovereenkomst of voor de deelname aan een evenement georganiseerd door LEO. De Gebruikers beschikken over het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van hun Gegevens op basis van een voldoende rechtvaardiging. In dit geval zal Eventnews het verzoek beantwoorden binnen een termijn van 1 maand, beginnende vanaf de ontvangst van het verzoek. Indien de Gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunnen de Gebruikers zich verzetten tegen het gebruik van hun Gegevens, zonder Eventnews hiervoor een reden op te geven.

4. Verzameling en verwerking van gegevens

LEO verzekert de Gebruikers dat hun Gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier worden verzameld. De Gegevens die door Eventnews verzameld worden zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor:

 • elke inschrijving voor een abonnementsovereenkomst,
 • elke inschrijving voor de newsletter,
 • elke inschrijving voor een evenement georganiseerd door Eventnews,
 • het gebruik van het contactformulier.

LEO verzamelt de Gegevens die het voor de Gebruikers mogelijk maken om toegang te krijgen tot de diensten en publicaties van LEO. Hierbij gaat het om gegevens met betrekking tot persoonlijke informatie (naam, voornaam, adres, e-mail, etc.) die vrijwillig aan LEO worden meegedeeld. Alle andere informatie die de Gebruikers meedelen is facultatieve informatie, die ze met hun akkoord aan LEO verstrekken.

De door LEO verzamelde Gegevens worden gebruikt om:

 • de Gebruikers toegang te kunnen geven tot de publicaties en diensten van Eventnews,
 • de Gebruikers te contacteren: newsletters, aanpassingen met betrekking tot de algemene voorwaarden, disclaimer, privacybeleid, het beantwoorden van hun verzoeken, etc.,
 • de diensten voor de Gebruikers te verbeteren,
 • zijn activiteiten te ontwikkelen door de analyse van de ontvangen informatie (bijv. statistieken)

De Gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. In dit geval kunnen de Gebruikers zich verzetten tegen de verwerking van hun Gegevens, zoals beschreven in artikel 3 van dit Privacybeleid.

De Gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij deze via een contract of commerciële relatie aan Eventnews verbonden zijn, en dit binnen de limieten van de contractuele bepalingen of hetgeen noodzakelijk is voor de commerciële relatie.

De Gegevens kunnen worden doorgegeven aan een gerechtelijke of administratieve overheid die hiervoor een uitdrukkelijk verzoek aan LEO richt. Deze communicatie zal plaatsvinden binnen de grenzen van wat noodzakelijk is om te beantwoorden aan het verzoek van de betrokken overheid.

De Gegevens worden geüpdatet in overeenstemming met de verplichtingen voor de Gebruikers, die beschreven staan in de Algemene voorwaarden. Bij ontvangst van deze updates verbindt LEO zich ertoe de Gegevens die het in zijn bezit heeft te actualiseren, teneinde het correcte en actuele karakter ervan te waarborgen.

LEO bewaart de gegevens voor een periode die niet langer duurt dan nodig is voor de realisatie van de doeleinden die beschreven worden in punt 4 van het Privacybeleid.
Met het onderschrijven van een abonnement of het inschrijven voor een evenement, verklaren de Gebruikers kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en hiermee akkoord te gaan. Het verzamelen en verwerken van Gegevens zijn met name noodzakelijk voor de uitvoering van de door de Gebruikers onderschreven abonnementsovereenkomst, alsook voor hun inschrijving voor een evenement, volgens de modaliteiten de beschreven worden in de Algemene voorwaarden.

De website www.eventnews.be gebruikt cookies voor het verbeteren en vergemakkelijken van de navigatie van de internetgebruikers. Deze cookies registreren verschillende gegevens: taalkeuze, weergave van de boodschap over het gebruik van cookies, sessie, verbindingsinformatie en Google Analytics gegevens om de bezoeken op de website op te volgen. De cookies maken het ook mogelijk elke internetgebruiker informatie en boodschappen aan te bieden die hem/haar kunnen interesseren. Het gebruik van cookies kan aangepast worden door de configuratie van de browsers, naargelang de opties van elke browser.

5. Veiligheidsmaatregelen

LEO verbindt zich ertoe om de veiligheid van de verzamelde Gegevens verzekeren. LEO waakt erover om het aantal personen dat toegang heeft tot deze Gegevens te beperken. Dit aantal zal in functie staan van het aantal personen dat LEO nodig acht om zijn dienstverlening te verzorgen. Eventnews verbindt zich er verder ook toe om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om eventuele inmengingen van derden of ongewenste personen te vermijden. Eventnews is echter niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortkomen uit tekortkomingen, fouten en nalatigheden met betrekking tot het gebruik van de website door de Gebruikers.

6. Aanpassing van het privacybeleid

LEO heeft op elk moment het recht om zijn Privacybeleid eenzijdig en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer dit gewijzigd wordt, zal de nieuwe versie van het Privacybeleid naar de Gebruikers worden gestuurd. Deze zullen zich hiertegen kunnen verzetten met de rechten waarover ze beschikken, en die beschreven worden in artikel 3 van dit Privacybeleid.

7. Aangifte bij de privacycommissie

LEO zal, conform de Wet (Hoofdstuk V art. 17), aangifte doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hierdoor heeft het de toestemming om de Gegevens van zijn Gebruikers te verzamelen en te verwerken.

8. Contact

Voor alle mogelijke inlichtingen kan u LEO tijdens de kantooruren contacteren via:

 • e-mail: info@eventnews.be
 • post: LEO bvba/sprl, rue des Ixellois 1, 4000 Luik, België
 • telefoon: + 32 (0)4 224 78 71